Njillu Fondation Ceerno Wolle Njaay e Fuuta

Sete Fondation Ceerno Wolle Njaay jaɓɓaama jaɓɓungal mawngal e Waali Jantaŋ e nder Muritani, ɗum ko e oo Alkamiisa 23 lewru 11/2023, ko nde wonaa e timmoode njillu ngu Waalinaaɓe njaɓɓii jaɓɓungal maantiningal Gardiiɗo Renndo Dowri Waali Jatantaŋ tawetee ko e nder Falnde Maqaama diiwaan Gorgol Umaar Gorbal Sih, diisndeteeɓe ɓee mbertanii Alh Abuu Njaay jeese e leece teddungal.Ko keewal ngal limoore mum satti yortio e tufnde Waali gila 17h ngam teeraade oon Sete, e nder ndiin keeweendi haɗa nana konngoɗi  » Abdullaahi Jaaraama »

Nde yettaa to nokku Meeri oo boowal ngal ina wiyi dak yimɓe, hayso ñorgo werlaam memataa leydi, Allah jamanu ngu heewde. nde Meer oo Umaar Gorbal Sih ƴetti Konngol Bismaango o artii e Moƴƴere Alh Abdullaahi Wolle Njaay, o hollitii oon ina darii e ñootondiral leyɗe ɗiɗe Muritani e Senegaal.Alh Abuu Njaay nde yetti konngol hollitii weltaare mum e jaɓɓungal ngal, o ruttanioma sabaabu gatal ngal, ko yettinde nelal e ballal Alh Abdullaahi Wolle Njaay feewde e nokkuuji ɗii, ina e ngaal ballal jamaaji, e Foorasuuji kam suudu safrirdu, ngam safrude caɗeelw Waalinaaɓe.

Njillu nguu joofirta ko ɗo e Waali Caggal balɗe jeegom e nder Gure Fuuta rewo e worgo. Hannde yettaam e nokkuuji keewɗi ngam yiyde, faama holi no haako waɗireede. Komin mbo Wali noon ina dina e mum ko ina tolnoo 18 000 fittaandu, ko ɗanniyaŋkooɓe e waali w uro en mbaɗata juuɗe mum en e ɓamtaare nokku oo, e ballal Meer maɓɓe maa ballal Alh Abdullaahi Wolle Njaay nasti nokkuuji ɗii hanti.

Ɗaahaa Muusaa Bah e Aamadu Jaw e Umaar Bah.

Partagez l'article sur :